GDPR

Ochrana osobních údajů - Informace poskytované správcem


 • Účel Dokumentu

Účelem tohoto dokumentu je poskytnout subjektu údajů (dále poskytovateli osobních údajů) případně jeho zákonnému zástupci nebo, povinné informace týkající se zpracování osobních údajů, které musí správce: Mateřská škola Máj Nový Jičín, K. Čapka 6 příspěvková organizace, případně jeho pověřený zástupce nebo zpracovatel osobních údajů, poskytnout v momentě, kdy osobní údaje jsou získávány. Dokument "Ochrana osobních údajů - Informace poskytované správcem", může být poskytnut na vyžádání nebo zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese https://msmaj.estranky.cz/.


 • Totožnost a kontaktní údaje správce.

Název: Mateřská škola Máj Nový Jičín, K. Čapka 6 příspěvková organizace

Kontaktní poštovní adresa: K. Čapka 372/6, 741 01 Nový Jičín

Telefonní čísla: +420 556 709 161

Elektronická adresa podatelny: msmaj@seznam.cz

Identifikátor datové schránky: fnekuij

: 75003732


 • Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů.

Mateřská škola zřizuje pro účely souladu s legislativou na ochranu osobních údajů pověřence pro ochranu osobních údajů. Kontaktní údaje pověřence: Ing. Milan Jandora, tel: +420 602553813, email: milan.jandora@outlook.cz


 • Zásady zpracovávání osobních údajů na úřadě.

Mateřská škola osobní údaje zpracovává podle následujících zásad:

 • "zákonnost, korektnost a transparentnost" Osobní údaje zpracováváme pouze zákonným způsobem, korektně a transparentně.
 • "účelové omezení" Osobní údaje zpracováváme jen za účelem, pro který jsme je od Vás získali. Za slučitelné zpracovávání získaných osobních údajů se považuje zpracování nezbytné a přiměřené k plnění povinnosti školy stanovené právním předpisem ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci v pravomoci školy.
 • "minimalizace údajů" Požadujeme a zpracováváme osobní údaje přiměřeně, relevantně a omezeně na nezbytný rozsah ve vztahu k účelu, pro který jsou zpracovávány.
 • "přesnost" Zpracováváme údaje přesně a v případě potřeby aktualizované. Máme nastavena taková opatření, aby bylo možné údaje upřesnit a opravit.
 • "omezení doby uložení" Údaje ukládáme tak, aby byla umožněna identifikace poskytovatele údajů po dobu ne delší, než je nezbytné pro účely, pro které jsou zpracovávány nebo podobu, která je stanovena zákonem o archivaci.
 • "integrita a důvěrnost" Osobní údaje zpracováváme tak, že jsou zavedena vhodná technická a organizační opatření, která chrání údaje před neoprávněným či protiprávním zpracováním a před náhodnou ztrátou, zničením, poškozením.
 • "proporcionalita" Jsme si vědomi toho, že právo na ochranu osobních údajů není absolutním právem a musí být vždy v rovnováze s dalšími právy. Z tohoto důvodu máme nastavena taková opatření, aby nedošlo při ochraně osobních údajů k poškození jiných fyzických a právnických osob a v případě nejasného výkladu práva odůvodňujeme naše vyjádření "testem proporcionality"
 • "odpovědnost" Za konkrétní zpracovávání osobních údajů máme vždy stanovenou jasnou zodpovědnost a mlčenlivost dotčených zaměstnanců a případných pověřených zpracovatelů.
 • Zákonnost zpracovávání osobních údajů

Osobní údaje zpracováváme pouze zákonným způsobem. Pokud nenajdeme zákonný způsob zpracovávání osobních údajů, tak osobní údaje nezpracováváme. Mezi tyto zákonné způsoby patří:

 • Souhlas. Poskytovatel osobních údajů udělil souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro jeden či více konkrétních účelů. Tento způsob využíváme jen v případech, pokud nelze použít následující zákonné způsoby.
 • Plnění či uzavření smlouvy. Zpracování osobních údajů je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je poskytovatel údajů nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto poskytovatele.
 • Právní povinnost. Zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na školu vztahuje. Patří sem především povinnost zpracovávání osobních údajů vyplývající ze zaměstnaneckého poměru a ze souladu činností školy s legislativou.
 • Životně důležitý zájem. Zpracování je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů poskytovatele osobních údajů nebo jiné fyzické osoby z důvodu např. autonehody, požáru, přírodní katastrofy, ohrožení života aj.
 • Veřejný zájem nebo výkon veřejné moci. Zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci. Soudní příkazy aj.
 • Oprávněný zájem. Zpracování osobních údajů je nezbytné pro účely oprávněných zájmů Základní školy. Tento zákonný způsob požíváme pouze pro bezpečnost, kvalitu, efektivitu naší práce a zajištění chodu školy. V takových případech máme zpracováno posouzení vlivu na ochranu osobních údajů a ošetřena rizika vyplývající z tohoto zpracovávání, které vám zašleme v případě vznesení vaší námitky zašleme.
 • Oprávněné zájmy školy.
 • Kamerové systémy pro zvýšení bezpečnosti.
 • Řízení přístupů pomocí biometrických údajů.
 • Efektivita, kvalita a řízení práce zaměstnanců Mateřské školy.
 • Řízení bezpečnosti informačních aktiv Mateřské školy.
 • Komunikace v rámci dodavatelsko odběratelských vztahů mimo smluvní vztahy.
 • Propagace a prezentace Mateřské školy.
 • Práva poskytovatele osobních údajů.
 • Jako poskytovatel osobních údajů máte níže uvedená práva a rádi bychom Vám pomohli při uplatňování Vašich práv. V případě pochybnosti, zda jsou Vaše osobní údaje zpracovávány v souladu s legislativou, kontaktuje našeho pověřence pro ochranu osobních údajů. Kontaktní informace jsou v bodě 3 tohoto dokumentu.
 • Informujeme Vás zároveň, že ochrana osobních údajů není absolutním právem a je vždy v souladu i s ostatními právy vycházející z právní povinnosti a výkonu veřejné moci školy. Máme právo a povinnost ke všem žádostem se vyjádřit, a to v souladu s ostatními právy a zásadou proporcionality.
 • V případě uplatnění níže uvedených Vašich práv využíváme v souladu s legislativou formalizovaný proces žádosti a maximálního ověření vaší totožnosti případně plné moci včetně zabezpečené komunikace. Bližší informace naleznete na: https://msmaj.estranky.cz/.
 • Právo na přístup k osobním informacím.Máte právo na informace, jaké kategorie osobních údajů a na základě jakého zákonného důvoduzpracováváme.
 • Právo na opravu osobních údajů.Máte právo vždy upřesnit vaše osobní údaje, které zpracováváme.
 • Právo na Výmaz osobních údajů.Máte právo na výmaz Vašich osobních údajů, které zpracováváme, pokud toto zpracovávání není předmětem jiné naší zákonné povinnosti.
 • Právo na omezení zpracování osobních údajů.Máte právo omezit zpracovávání Vašich osobních údajů tak, že jsou osobní údaje vyloučeny ze zpracovávání do doby, než budou vyjasněny důvody Vašeho omezení. Omezení zpracovávání není absolutní a neplatí pro obhajoby právních nároků a další zákonné povinnosti školy, např. při vymáhání dluhů, škod nebo plnění ze smluv.
 • Právo vznést námitku proti zpracovávání osobních údajů. Toto právo lze uplatnit, pouze jsou-li Vaše osobní údaje zpracovávány na základě našeho oprávněného zájmu nebo ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci. Naší povinností je informovat Vás na základě, jakých zákonných důvodů případně jakého výkonu veřejné moci ke zpracovávání dochází.
 • Právo na přenositelnost údajů. V případě, že osobní údaje zpracováváme na základě souhlasu, smlouvy nebo automatizovaně, máte právo získat tyto údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a právo předat tyto údaje jinému správci. Toto právo se neuplatní v případě, že se jedná o zpracovávání nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci nebo pod právní povinností, kterou je Mateřská škola pověřena nebo povinována.
 • Právo odvolat Souhlas se zpracováním osobních údajů.V případě, že je zpracovávání osobních údajů založeno na Vašem souhlasu, máte právo kdykoliv tento souhlas odvolat.
 • Právo podat stížnost u dozorového úřadu.

V případě, že budete mít pochybnosti o zpracovávání osobních údajů, kontaktujte pro vysvětlení nejdříve pověřence uvedeného v bodě 3 tohoto dokumentu. Pokud bude vysvětlení pro vás nedostačující máte právo podat stížnost u dozorového úřadu www.uoou.cz/.

 • Registr zpracovávání osobních údajů

Veškeré činnosti - agendy, při kterých zpracováváme osobní údaje, naleznete na: https://msmaj4.webnode.cz nebo na vyžádání.


DOKUMENTY KE STAŽENÍ:

Hlášení incidentu:

Informace k žádosti: