NADANÉ DĚTI


Naše mateřská škola je zapojena do projektu:

 • Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání v MSK II reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0019613
 • INK4 Podpora pracovníků škol a školských zařízení v oblasti rovných příležitostí ve vzdělávání
 • Podpora škol vzdělávajících nadané a mimořádně nadané děti a žáky


Cílem aktivity je vybudování ucelené koncepce pro školy v systematickém přístupu ke vzdělávání, péči
a rozvoji nadaných a mimořádně nadaných dětí a žáků. Koncepce je spojena se systematičností
v pedagogické identifikaci, v metodách a formách výuky, v přístupu a komunikaci nejen s dětmi a
žáky, ale i jejich rodiči. Dále se jedná o kontinuální podporu učitelů i ředitelů s odborným vedením a
s důrazem na praktické využití přímo ve vzdělávání a rozvoji dětí této cílové skupiny.

Realizované aktivity na škole:

Školní rok 2021/2022

 • Úvodní workshop pro pedagogický sbor
 • Depistáž za účelem nominace intelektového nadání dětí
 • Workshop pro rodiče nadaných a mimořádně intelektově nadaných dětí
 • Diagnostika IQ a intelektového nadání
 • Supervize pedagogů po diagnostice IQ
 • Workshop pro pedagogické pracovníky zaměřený na sociálně-emoční inteligenci a
  komunikaci
 • Workshop pro pedagogické pracovníky zaměřený na metody a formy výuky dětí intelektově
  nadaných

Školní rok 2022/2023

 • Kontinuální odborné poradenství
 • Supervize učitelů k otázkám přístupu, metod a forem výuky, rozvoje intelektově nadaných
  dětí včetně komunikace
 • Obohacující hodiny pro děti nadané a mimořádně nadané

Projekt byl podpořen v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (dále jen "projekt").
Projekt je financován z Evropského sociálního fondu a ze státního rozpočtu České republiky.

Realizován ve spolupráci s Krajským zařízením pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
a informačním centrem, Nový Jičín, příspěvkovou organizací
www.kvic.cz a nadačním fondem
QIIDO
www.qiido.cz.


MiND dítě - mimořádně intelektově nadané dítě s nadprůměrným a mimořádným IQ, jehož projevy chování jsou specifické, způsoby myšlení i učení originální a vnímání či interpretace pocitů bývají mnohdy neobvyklé.