PLATBY

OZNÁMENÍ O VÝŠI ŠKOLNÉHO NA ŠKOLNÍ ROK 2023/2024

Školné pro rok 2023/2024 je stanoveno ve výši 700,- Kč za kalendářní měsíc.

Informace ke způsobu úhrady:

Školné se hradí za aktuální běžný měsíc ve výši 700,-Kč. Děti, které dosáhnou předškolního věku t.j. 6 let do 31.8.2024 jsou od školného zproštěni. Platbu školného proveďte přes navedený trvalý příkaz k úhradě na 11 plateb (9/23 – 07/24) se splatností do 20. dne v měsíci na číslo účtu Mateřské školy Máj 123-7274760287/0100, jako variabilní symbol prosím uveďte prvních 6 čísel rodného čísla dítěte a z důvodu rozdílného příjmení dítěte a rodiče prosím do poznámky vepište i jméno dítěte.

V případě dotazů: Email: msmaj.ekonom@seznam.cz

Mobil: +420 704 999 373

Zpracovala: Petra Bordovská

Schválila: Mgr. Jana Vrbová, ředitelka MŠ

Změna bankovního účtu

Vážení rodiče,

prosím věnujte pozornost níže uvedené informaci.

S platností od 1.9.2022 dochází ke změně č. bankovního účtu pro platby školného a stravného.

Nové číslo účtu je 123-7274760287/0100

Prosím rodiče, aby si upravili své bankovnictví z původních údajů a pro následující platby školného a stravného začali využívat nové číslo účtu. Původní bankovní účet u České spořitelny bude k 31.8.2022 zrušen.

Děkujeme za pochopení

Petra Bordovská

ekonom

V případě dotazů: Email: msmaj.ekonom@seznam.cz

Mobil: +420 704 999 373


Informace pro nové strávníky

První splátka stravného na měsíc září bude provedena 25. srpna 2021. Můžete si v bance navést povolení k inkasu již v srpnu.

Inkaso se provádí vždy k 25 dni v měsíci, číslo našeho účtu 1772571369/0800 a finanční limit 900,- Kč . Pokud si nestihnete navést povolení k inkasu, bude záloha vybírána hotově první den nástupu dítěte do mateřské školy.

Odhlášení a přihlášení stravy

Přihlašování a odhlašování probíhá u vedoucí školní jídelny, jestliže je nepřítomna u vedoucí kuchařky.

Nepřítomnost dítěte je třeba nahlásit první den absence, nejpozději do 6. 30 hodin, jinak je stravné účtováno v plné výši.

Od druhého neomluveného dne absence je dítěti započítávána nedotovaná strava, která je pro děti 3 - 6 let 87,- Kč /den a pro děti, které mají 7 let 89,- Kč / den.

V případě nemoci dítěte se vydává oběd do čistého jídlonosiče nebo nádob určených pro potraviny a to pouze první den od 11.00 - 11.30 hodin.

Je-li dítě nemocné nebo nepřítomné v době hrazení platby za stravné, je nutné kontaktovat vedoucí ŠJ a dohodnout jiný termín uhrazení platby.

Za odhlášení obědů odpovídají rodiče.

Kontakt: tel. číslo: 556 709 142 , 704 999 369, nebo e-mail msjidelnamaj@seznam.cz, nebo online omluvenka na webových stránkách MŠ www.msmajnj.cz

V době nemoci je nutné vždy v pondělí nahlásit příchod dítěte do mateřské školy nebo pokračování nemoci.

Dle zákona č. 561/2004 § 35 odst.d. pokud zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání v mateřské škole nebo úplatu za školní stravování ve stanoveném termínu může ředitelka školy po předchozím upozornění písemně oznámeném zákonnému zástupci dítěte rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání.