PROČ PRÁVĚ MY?


O NÁS

Právní subjekt Mateřská škola Máj Nový Jičín:

 • je největší právní subjekt MŠ v NJ a slučuje čtyři MŠ s 12-ti třídami - z toho dvě třídy speciální (logopedické), celkový počet dětí - 265

 • pracuje zde 24 učitelek MŠ na 100% úvazku a dva pedagogové na 50% úvazku; z toho: 5 speciálních pedagogů

 • v celém subjektu je integrováno 40 dětí se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP)

 • pro zajištění individualizované výuky u integrovaných dětí se SVP pracuje v celém subjektu 12 asistentů pedagoga (z toho: 1 AP na 0,75 % úvazku + 1 AP na 50% úvazku, 1 muž)

 • 15 provozních zaměstnanců

 • z OP VVV Šablony III. na 50% úvazku - školský asistent - financován z projektu OP VVV

 • do své výchovně vzdělávací činnosti MŠ zařazuje prvky vzdělávacího programu "Začít spolu", kdy je kladen důraz na individualitu dítěte, možnost volby práce v jednotlivých "centrech aktivit" a otevřenost školy rodičům

 • všichni pedagogové byli proškoleni pro praci s metodou VOKS - pro autistické děti

 • náš subjekt byl vybrán (jako jeden z 5-ti MŠ v MSK) do projektu MiND (vzdělávání dětí s nadprůměrným a mimořádným intelektovým nadáním), ve spolupráci s nadačním fondem Quiido

Od 1. 8. 2018 byla jmenována ředitelkou Mgr. Jana Vrbová, která působí také jako lektorka pro vzdělávací agentury, odborný metodik a externí mentor.

MŠ K. Čapka - 5 tříd: Profiluje se v oblasti všestranného pohybového rozvoje a vedení dětí k zdravému životnímu stylu. Zaměřuje se nejen na zdravou stravu, ale také na různorodé pohybové aktivity dětí, jako např. plavání, zumba, lyžáček, škola v přírodě aj. sportovní aktivity. V rámci kognitivního rozvoje je u předškoláčků do výuky zařazována Hejného matematika a Metoda dobrého startu. Spolu s ostatními MŠ v subjektu se aktivně zapojuje do nabízených sportovních a tematických činností, organizovaných Městem Nový Jičín nebo střediskem volného času Fokus. Úzce spolupracuje také se základními školami Jubilejní, Dlouhá, Tyršova a Komenského. Na škole působí 5 asistentů pedagoga k dětem se SVP.

V budově MŠ je kuchyň, která vaří také pro sousední MŠ Vančurova. Obě budovy MŠ jsou propojeny spojovacím krčkem, který slouží pro rozvoz stravy.

Z důvodu tohoto propojení budov jsou obě MŠ K. Čapka a Vančurova vykazovány, pro krajské účely výkaznictví, jako jedna sloučená devítitřídní MŠ, což je v rámci nového financování a výpočtu PHmax školy, značně znevýhodňující a s novým Nařízením vlády č. 125/2022 Sb., účinným od 1.9.2022, budeme opět znevýhodnění o 3/4 úvazku pedagogického pracovníka, který musíme od nového školního roku zrušit.


MŠ Vančurova - 4 třídy: Má dvě běžné třídy a dvě třídy logopedické, kde se kromě běžného předškolního vzdělávání zaměřují na každodenní logopedickou péči. MŠ zajišťuje komplexní logopedické vyšetření dětí a v obou logopedických třídách je snížený počet - 14 dětí na třídu s potřebným individuálním přístupem. Integrovány zde mohou být také děti s autismem, vývojovými vadami a jinými SVP. Všichni pedagogové v MŠ jsou vyškoleni pro práci s nadanými dětmi a s dětmi se SVP. MŠ se snaží o maximální rozvoj dětské osobnosti s respektováním individuálních potřeb všech dětí. Někteří pedagogové se věnují také lektorování a mentoringu, kde své zkušenosti s integrací a individualizací ve vzdělávání předávají na metodických ukázkách a seminářích pro pedagogy z různých krajů. MŠ úzce spolupracuje s SPC a PPP. Pracují zde speciální pedagogové, čtyři asistenti pedagoga a dva provozní zaměstnanci. V podkroví budovy je pronajímaný služební byt a v suterénu budovy je sušárna, mandl a prádelna, která pere pro celý subjekt. Ve sklepních prostorách v letošním roce probíhají sanační práce.


MŠ Jubilejní - 2 třídy: Zařazuje do svého vzdělávacího programu pravidelně polytechnickou a environmentální výchovu, díky které se děti zdokonalují v různých badatelských činnostech při pokusech a experimentování. Zaměřují se na pěstování různých rostlin, bylin a na ochranu životního prostředí. Nově zrekonstruovaná zahrada s herními prvky a krytými terasami umožňuje přenášet vzdělávací aktivity ven za každého počasí. Další oblasti, které škola věnuje pozornost, je primární prevence zdraví. Snahou je předcházet virovým onemocněním a vést děti k péči o své zdraví při pravidelném saunování a otužování dětí s plaváním v bazéně se slanou vodou, který je přímo v budově MŠ - "Baby klub Kenny", jenž je v nájmu budovy MŠ. Na škole působí dva asistenti pedagoga a dva provozní zaměstnanci.

MŠ Loučka - 1 třída: Profiluje se v oblasti přírodovědného poznávání, k čemuž využívá vesnické prostředí (v městské části Loučka) pro návštěvy statků, zemědělců a různé výlety do blízkého okolí CHKO. Okolí MŠ je využíváno k výuce polytechnické a enviromentální výchovy. Děti využívají vyvýšené záhonky pro pěstování zeleniny, bylinek. Pečují o ŽP, vedou děti vlastním příkladem k ekologii a pečují společně o zhotovené hmyzí domečky, drobné živočichy a okolní přírodu. V MŠ probíhá seznamování dětí s dějinami a mravními hodnotami křesťanství dle programu "Aby malé bylo velké", který je zpracován v souladu s RVP PV. Škola úzce spolupracuje s TJ Orel a osadním výborem Loučka, kde společně připravují různé kulturní vystoupení a organizují společné akce pro děti a rodiče. Vzájemnou spolupráci a společné akce organizuje MŠ také s místní Stanicí chovatelů a také Klubem důchodců. Škola spolupracuje mimo jiné také se ZŠ Starý Jičín a s novojičínskou Charitou. V MŠ jsou integrovány děti se SVP a pracuje zde jeden asistent pedagoga. MŠ má vlastní školní kuchyň, kde využívá ke zpracování také své drobné výpěstky ze školní zahrady.


Správa budov a majetku je průběžně modernizována. Realizována byla I. etapa opravy plotu na MŠ Loučka - 120 tis. a v současné době stále probíhá sanace suterénu v budově MŠ Vančurova - 1 300 tis. Během nadcházejících prázdnin budou probíhat další naplánované údržbové práce.

Projekty:
 • Šablony III. 2020 - 2022 - ukončení realizace 8/2022.
 • Projekt MiND - škola byla vybrána na základě splnění všech kritérií, pro podporu mimořádně nadaných dětí
 • Plánované zapojení do OP JAK od 9/2022

Plánovaný rozvoj školy:

 • Úspěšně dokončit probíhající sanaci prádelny a suterénu MŠ Vančurova.

 • V 2. pololetí zrealizovat naplánovanou opravu koupelny ve služebním bytě na MŠ Vančurova.

 • Během prázdnin zrealizovat již naplánovanou opravu zahradního skladu na hračky.

 • Se zřizovatelem projednat a naplánovat do budoucna realizaci zateplení budovy MŠ K. Čapka spolu s výměnou 5-ti ks vchodových dveří.

 • Naplánovat a zrealizovat II. etapu opravy plotu na MŠ Loučka.

 • Administrativně uzavřít projekt OP VVV - Šablony III. - závěrečná zpráva o realizaci

 • Dle harmonogramu realizovat nový projekt MiND - práce s nadanými dětmi, proškolení pedagogů, depistáž nových dětí.

 • Zpracovat projekt na šablony z OP JAK

 • Provádět pravidelnou speciálně pedagogickou a logopedickou diagnostiku, poradenství, depistáž a konzultace.

 • Metodická a didaktická spolupráce obou logopedických tříd-pokračovat v kvalitní spolupráci se školskými poradenskými zařízeními (PPP, SPC pro vady sluchu, vady řeči a autismus).

 • Zapojovat pedagogické pracovníky do DVPP a samostudia, pokračovat v předávání poznatků ostatním pedagogům při vzájemných návštěvách.

 • Využívat i nadále odborný potenciál pedagogů při lektorování a metodických ukázkách pro pedagogy z ostatních krajů, příklady dobré praxe a společné sdílení zkušeností (mentoring a pedagogická podpora).

 • Být "otevřenou" školou pro děti i rodiče, kteří se spolupodílejí na plánování a organizování vhodných aktivit školy, spolupráce s Klubem rodičů.

Nový Jičín 31.6.2022

Mgr. Jana Vrbová, ředitelka MŠ Máj Nový Jičín