PROČ PRÁVĚ MY?


O NÁS

Právní subjekt Mateřská škola Máj Nový Jičín:

 • Je největší právní subjekt MŠ v NJ, který slučuje čtyři MŠ s 12-ti třídami – z toho dvě třídy speciální (logopedické), celkový počet dětí – 265.

 • Pracuje zde 24 pedagogů se 100% úvazkem a jeden pedagog na 50% úvazku; z toho: 4 speciální pedagogové.

 • V celém subjektu je integrováno 42 dětí se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP).

 • Mateřská škola integruje děti s různými zdravotními postiženími a pro zajištění individualizované výuky u integrovaných dětí se SVP pracuje v celém subjektu 12 asistentů pedagoga na plný úvazek (z toho1 muž).

 • U dětí s poruchou autistického spektra pracují pedagogové proškoleni v komunikaci pomoci metody VOKS (výměnný obrázkový komunikační systém).

 • Ve škole pracuje 15 provozních zaměstnanců.

 • Z OP JAK působí ve škole na 50% úvazku - školský asistent – financován z projektu.

 • Do své výchovně vzdělávací činnosti MŠ zařazuje prvky vzdělávacího programu "Začít spolu", kdy je kladen důraz na individualitu dítěte, možnost volby práce v jednotlivých "centrech aktivit" a otevřenost školy rodičům.

 • Náš subjekt byl vybrán, jako jeden z 5-ti MŠ v MSK, do projektu MiND s plnou mírou podpory pro pedagogy i děti v oblasti práce s nadprůměrným a mimořádným intelektovým nadáním dětí, ve spolupráci s nadačním fondem Quiido.


Od 1. 8. 2018 je ředitelkou MŠ Mgr. Jana Vrbová, která působí zároveň jako lektorka pro vzdělávací agentury, odborný metodik a externí mentor.


MŠ K. Čapka – 5 tříd: Profiluje se v oblasti všestranného pohybového rozvoje a vedení dětí k zdravému životnímu stylu. Zaměřuje se nejen na zdravou stravu, ale také na různorodé pohybové aktivity dětí, jako např. plavání, lyžáček, škola v přírodě aj. sportovní aktivity. Spolu s ostatními MŠ v subjektu se aktivně zapojuje do nabízených sportovních a tematických činností, organizovaných Městem Nový Jičín nebo střediskem volného času Fokus. Úzce spolupracuje také se základními školami Jubilejní, Dlouhá, Tyršova a Komenského. Na škole působí 5 asistentů pedagoga k dětem se SVP.

V budově MŠ je kuchyň, která zajišťuje souběžně stravování pro sousední MŠ Vančurova. Obě budovy MŠ jsou propojeny spojovacím krčkem, který slouží pro rozvoz stravy.

Ve 3.čtvrtletí se uskuteční v budově oprava čidel zabezpečovacího zařízení a realizace kabelové internetové síě.

MŠ Vančurova – 4 třídy: Má dvě běžné třídy a dvě třídy logopedické, kde se kromě běžného předškolního vzdělávání zaměřují na každodenní logopedickou péči. MŠ zajišťuje komplexní logopedické vyšetření dětí a v obou logopedických třídách je snížený počet - 14 dětí na třídu s potřebným individuálním přístupem. Integrovány zde mohou být také děti s autismem, vývojovými vadami a jinými SVP. Všichni pedagogové v MŠ jsou vyškoleni pro práci s nadanými dětmi a s dětmi se SVP. MŠ se snaží o maximální rozvoj dětské osobnosti s respektováním individuálních potřeb všech dětí. Někteří pedagogové se věnují také lektorování a mentoringu, kde své zkušenosti s integrací a individualizací ve vzdělávání předávají na metodických ukázkách a seminářích pro pedagogy z různých krajů. MŠ úzce spolupracuje s SPC a PPP. Pracuje zde osm pedagogů, z nichž dva jsou speciální pedagogové. S integrovanými dětmi pracují čtyři asistenti pedagoga. Na škole působí dva provozní zaměstnanci. V podkroví budovy je pronajímaný služební byt a v suterénu budovy je sušárna, mandl a prádelna, která pere pro všechny čtyři MŠ. Rovněž zde proběhne ve 3.čtvrtletí realizace kabelové internetové sítě.


Z důvodu sousedících pozemků a propojení obou budov krčkem, jsou obě MŠ K. Čapka a Vančurova vykazovány, pro krajské účely výkaznictví, jako jedna devítitřídní MŠ, což je v rámci nového financování a výpočtu PHmax školy značně znevýhodňující. S novým Nařízením vlády č. 125/2022 Sb., účinným od 1.9.2022, jsme byli, z výše znevýhodnění o 3/4 úvazku pedagogického pracovníka, který jsme museli zrušit, abychom nepřekročili limit zaměstnanců.


MŠ Jubilejní – 2 třídy: Zařazuje do svého vzdělávacího programu pravidelně polytechnickou a environmentální výchovu, díky které se děti zdokonalují v různých badatelských činnostech při pokusech a experimentování. Zaměřují se na pěstování různých rostlin, bylin a na ochranu životního prostředí. Nově zrekonstruovaná zahrada s herními prvky a krytými terasami umožňuje přenášet vzdělávací aktivity ven za každého počasí. Další oblasti, které škola věnuje pozornost, je primární prevence zdraví. Snahou je předcházet virovým onemocněním a vést děti k péči o své zdraví při pravidelném saunování, cvičení jógy a otužování dětí s plaváním v bazéně se slanou vodou, který je přímo v budově MŠ - "Baby klub Kenny", jenž je v nájmu budovy MŠ. Na škole působí dva asistenti pedagoga a dva provozní zaměstnanci. Zde letos proběhla oprava oplocení.


MŠ Loučka – 1 třída: Profiluje se v oblasti přírodovědného poznávání a ekologie, k čemuž využívá vesnické prostředí (v městské části Loučka) pro návštěvy statků, zemědělců a různé výlety do blízkého okolí CHKO. Okolí MŠ je využíváno k výuce polytechnické a enviromentální výchovy. Děti využívají vyvýšené záhonky pro pěstování zeleniny, bylinek. Pečují o ŽP, vedou děti vlastním příkladem k ekologii a pečují společně o zhotovené hmyzí domečky, drobné živočichy a okolní přírodu. V MŠ probíhá seznamování dětí s dějinami a mravními hodnotami křesťanství dle programu "Aby malé bylo velké", který je zpracován v souladu s RVP PV. Škola úzce spolupracuje s TJ Orel a osadním výborem Loučka, kde společně připravují různé kulturní vystoupení a organizují společné akce pro děti a rodiče. Vzájemnou spolupráci a společné akce organizuje MŠ také s místní Stanicí chovatelů a také Klubem důchodců. Škola spolupracuje mimo jiné také se ZŠ Starý Jičín a s novojičínskou Charitou. V MŠ jsou integrovány děti se SVP a pracuje zde jeden asistent pedagoga. MŠ má vlastní školní kuchyň, kde využívá ke zpracování také své drobné výpěstky ze školní zahrady.


Správa budov a majetku je průběžně modernizována. Proběhla oprava oplocení a další plánované investiční a údržbové práce se uskuteční ve 3. čtvrtletí o prázdninách v době uzavření MŠ.


Projekty:

 • OP JAK od 10/2022 - 2024
 • Projekt MiND – podpora mimořádně nadaných dětí 2022/2023
 • Zdravá mateřská škola – oblast stravování
 • SOS do škol – obědy zdarma pro potřebné

Plánovaný rozvoj školy:

 • Se zřizovatelem a ORI projednat a naplánovat realizaci zateplení budovy MŠ K. Čapka spolu s výměnou 5-ti ks vchodových dveří – dopracován projekt na zastiňovací techniku oken (bude hrazeno z rozpočtu školy - RF).

 • Ve 3. čtvrtletí zrealizovat novou funkční kabelovou internetovou síť v budovách MŠ K. Čapka a Vančurova.

 • Naplánovat rekonstrukci koupelny v jedné třídě na MŠ Vančurova

 • Naplánovat a zrealizovat další etapu opravy plotu na MŠ Loučka.

 • Dle harmonogramu i nadále realizovat nový projekt MiND – práce s nadanými dětmi, proškolení pedagogů, depistáž nových dětí a samotná výuka nadaných dětí pomocí vhodných metod a forem práce.

 • Provádět pravidelnou speciálně pedagogickou a logopedickou diagnostiku, poradenství, depistáž a konzultace.

 • Metodická a didaktická spolupráce obou logopedických tříd - pokračovat v kvalitní spolupráci se školskými poradenskými zařízeními (PPP, SPC pro vady sluchu, vady řeči a autismus).

 • Zapojovat pedagogické pracovníky do DVPP a samostudia, pokračovat v předávání poznatků ostatním pedagogům při vzájemných návštěvách.

 • Využívat i nadále odborný potenciál pedagogů při lektorování a metodických ukázkách pro pedagogy z ostatních krajů, příklady dobré praxe a společné sdílení zkušeností (mentoring a pedagogická podpora).

 • Být "otevřenou" školou pro děti i rodiče, kteří se spolupodílejí na plánování a organizování vhodných aktivit školy, spolupráce s Klubem rodičů.


Nový Jičín 30.6.2023


Mgr. Jana Vrbová, ředitelka MŠ Máj Nový Jičín