PROČ PRÁVĚ MY?


O NÁS

Právní subjekt Mateřská škola Máj Nový Jičín:

 • je největší právní subjekt MŠ v NJ a slučuje čtyři MŠ s 12-ti třídami - z toho dvě třídy speciální (logopedické), celkový počet dětí - 266
 • 24 pedagogických pracovníků na 100% úvazku a dva pedagogové na 50% úvazku, z toho: 8 speciálních pedagogů, 2 učitelky mají kromě pedagogického, také zdravotnické vzdělání, které je důležité při práci s integrovanými děti se ZP - v celém subjektu je integrováno 34 dětí se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP)
 • pro zajištění individualizované výuky u integrovaných dětí se SVP pracuje v celém subjektu 10 asistentů pedagoga (z toho jeden muž, z toho osm asistentů financovaných z podpůrných opatření)
 • 15 provozních zaměstnanců.
 • z OP VVV Šablony III. na 50% úvazku - školský asistent - financován z projektu

Od 1. 8. 2018 byla jmenována ředitelkou Mgr. Jana Vrbová, která působí také jako lektorka pro vzdělávací agentury, odborný metodik a externí a interní mentor.

Pětitřídní MŠ K. Čapka se profiluje v oblasti všestranného pohybového rozvoje a vedení dětí k zdravému životnímu stylu. K tomu přispívá nejen zdravá strava, ale také různorodé pohybové aktivity dětí, jako např. plavání, zumba, lyžáček, škola v přírodě aj. sportovní aktivity, které z důvodu koronaviru musely být dočasně zrušeny. V rámci kognitivního rozvoje je u předškoláčků do výuky zařazována Hejného matematika a Metoda dobrého startu. Do své výchovně vzdělávací činnosti MŠ zařazuje prvky vzdělávacího programu "Začít spolu", kdy je kladen důraz na individualitu dítěte, možnost volby práce v jednotlivých "centrech aktivit" a otevřenost školy rodičům. Mateřská škola se aktivně zapojuje do nabízených sportovních a tematických činností, organizovaných Městem Nový Jičín nebo střediskem volného času Fokus. Úzce spolupracuje také se základními školami Jubilejní, Dlouhá, Tyršova a Komenského. Na škole působí dvě asistentky a jeden asistent pedagoga k dětem se SVP.

V budově MŠ je kuchyň, která vaří také pro sousední MŠ Vančurova. Obě budovy MŠ jsou propojeny spojovacím krčkem, který slouží pro rozvoz stravy. Z důvodu tohoto propojení budov jsou obě MŠ K. Čapka a Vančurova vykazovány, pro krajské účely výkaznictví, jako sloučená jedna, devítitřídní MŠ, čímž jsme byli v rámci PHmax financování značně znevýhodněni.

Čtyřtřídní MŠ Vančurova má dvě běžné třídy a dvě třídy logopedické, kdese kromě běžného předškolního vzdělávání zaměřují na každodenní logopedickou péči. MŠ zajišťuje komplexní logopedické vyšetření dětí a v obou logopedických třídách je snížený počet - 14 dětí na třídu s potřebným individuálním přístupem. Integrovány zde mohou být také děti s autismem, vývojovými vadami a jinými SVP. Všichni pedagogové v MŠ jsou vyškoleni pro práci s nadanými dětmi a s dětmi se SVP. MŠ se snaží o maximální rozvoj dětské osobnosti s respektováním individuálních potřeb všech dětí. Někteří pedagogové se věnují také lektorování a mentoringu, kde své zkušenosti s integrací a individualizací ve vzdělávání předávají na metodických ukázkách a seminářích pro pedagogy z různých krajů. MŠ úzce spolupracuje s SPC a PPP. Pracují zde speciální pedagogové, čtyři asistenti pedagoga a dva provozní zaměstnanci. Škola pracuje v duchu vzdělávacího programu Začít spolu. V suterénu budovy je sušárna, mandl a prádelna, která pere pro celý subjekt. Ve sklepních prostorách byly odstraněny zvlhlé omítky a žádáme o naplánovaní sanačních prací.

Dvoutřídní MŠ Jubilejní zařazuje do svého vzdělávacího programu pravidelně polytechnickou a environmentální výchovu, díky které se děti zdokonalují v různých badatelských činnostech při pokusech a experimentování. Zaměřují se na pěstování různých rostlin, bylin a na ochranu životního prostředí. Nově zrekonstruovaná zahrada s herními prvky a krytými terasami umožňuje přenášet vzdělávací aktivity ven za každého počasí. Další oblasti, které škola věnuje pozornost, je primární prevence zdraví. Snahou je předcházet virovým onemocněním a vést děti k péči o své zdraví při pravidelném saunování a otužování dětí s plaváním v bazéně se slanou vodou, který je přímo v budově MŠ - "Baby klub Kenny", který je v nájmu budovy MŠ. Na škole působí dva asistenti pedagoga a dva provozní zaměstnanci.

Jednotřídní MŠ Loučka se profiluje v oblasti přírodovědného poznávání, k čemuž využívá vesnické prostředí (v městské části Loučka) pro návštěvy statků, zemědělců a různé výlety do blízkého okolí CHKO. Okolí MŠ je využíváno k výuce polytechnické a enviromentální výchovy. Děti využívají vyvýšené záhonky pro pěstování zeleniny, bylinek. Pečují o ŽP, vedou děti vlastním příkladem k ekologii a pečují společně o zhotovené hmyzí domečky, drobné živočichy a okolní přírodu. V MŠ probíhá seznamování dětí s dějinami a mravními hodnotami křesťanství dle programu "Aby malé bylo velké", který je zpracován v souladu s RVP PV. Škola úzce spolupracuje s TJ Orel a osadním výborem Loučka, kde společně připravují různé kulturní vystoupení a organizují společné akce pro děti a rodiče. Vzájemnou spolupráci a společné akce organizuje MŠ také s místní stanicí chovatelů a také klubem důchodců. Škola spolupracuje mimo jiné také se ZŠ Starý Jičín, s novojičínskou Charitou, kde se ve spolupráci s rodiči chystaly společně vánoční dárky pro vybrané děti z azylového domu. Rodiče i děti se pravidelně účastní v místní části - Loučka Tříkrálové sbírky. V MŠ jsou integrovány děti se SVP a pracuje zde jeden asistent pedagoga. MŠ má vlastní školní kuchyň, kde využívá ke zpracování také své výpěstky ze školní zahrady. MŠ pracuje s prvky programu "Začít spolu".

Správa budov a majetku je průběžně modernizována. Na rok 2021 je plánována oprava plotu na MŠ Vančurova - 400 tis.- termín provedení 9/21; výměna podlahových krytin - 150 tis., termín provedení 7-8/21, zpracování PD na sanaci prádelny - 100 tis., termín provedení 10/21; oprava výtahu - 320 tis., termín provedení 7/21 a zakoupení myčky - 50 tis.

Projekty: Ukončen byl projekt Silesia - přeshraniční spolupráce s polskou partnerskou školou, v rámci OP VVV ukončeny Šablony I. a II. a od 1. 9. 2020 jsou realizovány aktivity z OP VVV - Šablony III. 2020 - 2022.

Dále škola ukončila účast ve vzdělávacím projektů Sypo, který byl zaměřen na podporu začínajících učitelů a v projektu Cesta, zaměřeném na interní mentoring zkušených. pedagogů.

Plánovaný rozvoj školy:

 • Úspěšně zrealizovat opravu plotu na MŠ Vančurova - 9/2021.
 • Zrealizovat opravu výtahu - 7/2021
 • Naplánovat opravu plotu na MŠ Loučka.
 • Naplánovat po zpracované PD - 10/2021 sanaci prádelny a suterénu MŠ Vančurova
 • Se zřizovatelem projednat a naplánovat realizaci zateplení budovy MŠ K. Čapka spolu s výměnou 5-ti ks vchodových dveří.
 • Dle harmonogramu pokračovat v realizaci projektu OP VVV - Šablony III.
 • Zajišťovat speciálně pedagogickou a logopedickou diagnostiku a poradenství, depistáž.
 • Metodická a didaktická spolupráce obou logopedických tříd-pokračovat v kvalitní spolupráci se školskými poradenskými zařízeními (PPP, SPC pro vady sluchu, vady řeči a autismus).
 • Zapojovat pedagogické pracovníky do DVPP a samostudia, pokračovat v předávání poznatků ostatním pedagogům při vzájemných návštěvách.
 • Využívat i nadále odborný potenciál pedagogů při lektorování a metodických ukázkách pro pedagogy z ostatních krajů, příklady dobré praxe a společné sdílení zkušeností (mentoring a pedagogická podpora).
 • Být "otevřenou" školou pro děti i rodiče, kteří se spolupodílejí na plánování a organizování vhodných aktivit školy, spolupráce s klubem rodičů.

COVID - 19:

 • dle nařízení KHS byly v karanténě tři třídy
 • škola využila přednostního očkování pedagogů a provozních zaměstnanců, téměř všichni zaměstnanci jsou proočkováni
 • MŠ zajišťovala provoz pro děti zaměstnanců z "Kritické infrastruktury" po dobu uzavření všech MŠ v NJ.

Nový Jičín 30.6.2021 

 Mgr. Jana Vrbová, ředitelka MŠ Máj Nový Jičín