Operační program: Výzkum, vývoj a vzdělání

01.09.2017

Dne 12. 10. 2018 jsme obdrželi Rozhodnutí o poskytnutí dotace č.18_063/0010453-01. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy jako poskytovatel dotace z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělání, na základě žádosti o poskytnutí dotace přijaté dne 24. 08. 2018 v rámci Výzvy Šablony II, v aktuálním znění, podle § 14 odst. 4 a § 14 m odst. 1písm. a) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, rozhodlo o poskytnutí dotace ve výši 989 866,00 Kč.

Název projektu dle MS2014+:1 Mozaika

Registrační číslo projektu MS2014+: CZ.02.3.68/0.0./0.0/18_063/0010453

Harmonogram realizace projektu

Datum zahájení fyzické realizace projektu: 01. 09. 2018

Datum ukončení fyzické realizace projektu: 31. 08. 2020

Doba trvání projektu 24 měsíců


Dne 31. 8. 2018

byl ukončen projekt OPVVV" Mozaika radosti a poznání" pod registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0001852

Projekt byl zaměřen na kombinaci následujících témat: osobnostně profesní rozvoj pedagogů, usnadnění přechodu dětí z mateřské školy do základní školy a spolupráci s rodiči dětí. Šablony projektu probíhaly v období od 1. 9. 2016 do 31.8.2018.