SANACE SUŠÁRNY A PRÁDELNY MŠ MÁJ K. ČAPKA/VANČUROVA, NOVÝ JIČÍN

25.03.2022

ZADAVATEL: Mateřská škola Máj Nový Jičín, K. Čapka 6, příspěvková organizace

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSHAHU

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE VEŘEJNÉHO ZADAVATELE

Identifikační číslo (IČO): 75003732

Obchodní jméno: Mateřská škola Máj Nový Jičín, K. Čapka 6, příspěvková organizace

Adresa sídla: K. Čapka 372/6, Nový Jičín 741 01


DRUH, PŘEDMĚT, DOBA PLNĚNÍ A PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Druh zakázky: Dodávka, stavební práce

Název předmětu zakázky: Sanace sušárny a prádelny MŠ Máj K.Čapka/Vančurova, Nový Jičín,

Specifikace předmětu zakázky: Sanace zdiva v sušárně a prádelně MŠ Máj K. Čapka/ Vančurova, Nový Jičín

Doba plnění zakázky: 8/2022

Předpokládaná hodnota zakázky: 1 300 000,- Kč včetně DPH


POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Nabídková cena bude stanovena a uvedena v české měně v členění na nabídkovou cenu bez DPH, výši DPH a nabídkovou cenu vč. DPH. Nabídková cena musí obsahovat veškeré nutné náklady k realizaci předmětu veřejné zakázky včetně nákladů souvisejících.

Nabídková cena bude stanovena jako nejvýše přípustná.


LHŮTA A ZPŮSOB PODÁNÍ NABÍDEK

Nabídka musí být doručena do konce lhůty pro podání nabídky dne 1.4.2022 do 14. hod.

Nabídka se podává písemně.

Způsob podání nabídky: mailem (msmaj@seznam.cz, msmaj.ekonom@seznam.cz), poštou na výše uvedenou adresu, osobní předání na podatelnu.


HODNOTÍCÍ KRITÉRIA

Nabídky budou hodnoceny dle hodnotícího kritéria ekonomické výhodnosti nabídky:

Pravidla pro hodnocení nabídek:

Kritéria hodnocení - cena, termín dodání, záruční doba

Metoda vyhodnocení nabídek v jednotlivých kritériích - výběr nejvýhodnější nabídky

Váha nebo jiný matematický vztah mezi kritérii - 40%, 40%, 20 %


PRÁVA ZADAVATELE

Zadavatel si vyhrazuje právo:

Zrušit zadávací řízení s udáním důvodu

Neuzavřít smlouvu s žádným z účastníků zadávacího řízení

Podané nabídky se účastníkům zadávacího řízení nevrací

V Novém Jičíně dne 25.3.2022                         Mgr. Jana Vrbová
                                                                                             Ředitelka