VÝMALBA VNITŘNÍCH PROSTOR NA MATEŘSKÉ ŠKOLE JUBILEJNÍ, NOVÝ JIČÍN V CENĚ DO 200 000,- Kč

04.09.2019

ZADAVATEL: Mateřská škola Máj Nový Jičín, K. Čapka 6, příspěvková organizace

Veřejná zakázka

Způsob zadání: V souladu se Směrnicí upravující zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

VĚC: VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

Zadavatel veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce, Vám sděluje svůj úmysl zadat zakázku v tomto zadávacím řízení a současně Vás vyzývá k podání nabídky.

  1. Informace o předmětu veřejné zakázky malého rozsahu

Druh zakázky: Stavební práce

Název zakázky: Výmalba vnitřních prostor na MŠ Jubilejní, Nový Jičín

Specifikace předmětu zakázky: Výmalba vnitřích prostor v ceně do 200.000 Kč

Doba plnění zakázky: 12.9. - 15.10.2019

  1. Identifikační údaje o zadavateli

Název Mateřská škola Máj Nový Jičín, K. Čapka 6, příspěvková organizace

Sídlo K. Čapka 372/6, 741 01 Nový Jičín

IČO 75003732

Statutární zástupce Mgr. Jana Vrbová/ ředitelka MŠ.......

  1. Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace je dodavateli poskytnuta jakou součást této výzvy. Úhrada nákladů na pořízení Zadávací dokumentace není zadavatelem požadována.

Zadavatel může po uchazečích, po ukončení zadávacího řízení, požadovat vrácení projektové dokumentace.

  1. Požadavky na zpracování nabídkové ceny

Celková nabídková cena bude stanovena a uvedena v české měně v členění na celkovou nabídkovou cenu bez DPH, výši DPH a celkovou nabídkovou cenu včetně PDH. Celková nabídková cena musí obsahovat veškeré nutné náklady k realizaci předmětu veřejné zakázky včetně nákladů souvisejících. V případě, že výkaz výměr je součástí výzvy, je výkaz výměr pro zpracování nabídkové ceny závazný. Celková cena bude stanovena jako nejvýše přípustná.

  1. Obchodní podmínky

Rozsah obchodních podmínek přikládá zadavatel dle potřeby a náročnosti předmětu veřejné zakázky.

  1. Lhůta a místo pro podání nabídek

Termín pro odevzdání nabídek je do 9.9.2019 do 7:00 hod.. Nabídky předejte na adresu zadavatele, kontaktní osoba Mgr.Jana Vrbová - ředitelka MŠ.