MŠ JUBILEJNÍ

                                                                                                     KONTAKTY
TŘÍDA BARVIČKY  +420 704 999 356                                                                          TŘÍDA PASTELKY +420 704 999 355

VIDEO NAJDETE ZDE

Barvičky
Barvičky
Pastelky
Pastelky

FILOZOFIÍ NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY JE:

Tak jako mají cesty nekonečný počet barev a odstínů, tak je kolem nás množství dětí s různými povahami, mírou zdraví, schopností, dovedností, psychických i fyzických předpokladů. Naším úkolem je tyto děti poznat a dát jim možnost rozvíjet se, položit jim základy celoživotního vzdělávání v motivujícím a klidném prostředí. Jsme mateřskou školou, která učí děti pro život, ne pro školu a jsme zaměřeni na vztahy, a ne na výkon, to je naší vizí.

V návaznosti na výchovu dětí v rodině chceme zajišťovat všestrannou péči dětem ve věku od tří do sedmi let realizací výchovně-vzdělávacího programu podporujícího všestranný psychický, tělesný i sociální vývoj dítěte, který přispívá ke zvýšení sociálně kulturní úrovně péče o děti a vytváří základní předpoklady pozdějšího vzdělávání dětí.

Naše MŠ je situována uprostřed sídliště, obklopená zelení zahrady s blízkými vycházkami do přírody, proto věnujeme pozornost polytechnické a enviromentální výchově - ekologickým tematikám, námětům o přírodě, věcem kolem nás. Je pro nás prioritou motivovat děti ke zdravému životnímu stylu, zařazujeme do pravidelných činností saunování, plavání ve slané vodě, otužování a pravidelné cvičíme jógy.

Motivace se stane dominantním prvkem všech činností v průběhu celého dne. Základem bude hra, budeme nenásilnou formou přecházet od hry spontánní ke hře řízené.

Vize vychází z konkrétních podmínek školy, z osobního zaměření učitelek a bude posilovat co nejširší oblast působení MŠ na dítě, rodinu i blízké okolí a bude ku prospěchu rozvoje zdravého životního stylu všech zúčastněných.

Dítě vnímáme jako autonomní bytost, celistvou, s nutností velké dávky podnětů,

proto jej chceme vychovávat a vzdělávat tak, aby se stalo v rámci svých individuálních možností samostatnou, sebevědomou osobností, ale aby se zároveň dovedlo přizpůsobit životu v multikulturní společnosti.

Za významnou roli při procesu rozvoje dítěte považujeme vzor pozitivních vztahů mezi

dospělými, a to zejména v oblasti spolupráce a vzájemného respektu.

Naše mateřská škola má jako jediná v prostorách MŠ saunu a bazén se slanou vodou. Proto můžeme rodičům nabídnout saunování, plavání a otužování dětí.

Pravidelnou aktivitou je cvičení jógy. Jógové cvičení pomáhá rozhýbat tělo a propojuje je s dýcháním a uvolněním, díky čemuž může pracovat tělo i duch ve vyvážené harmonii. Proto působí současně na správné držení těla, sílu, pružnost, rovnováhu, soustředěnost, sebevědomí a vůli. Četné studie dokládají, že tělesná aktivita má velký vliv na fyzický růst i psychický vývoj dítěte.

Saunování a plavání - navštěvují jen děti s písemným souhlasem rodičů a doporučením lékaře.

Výuka probíhá celý rok do doby, kdy děti začnou navštěvovat předplavecký výcvik.

Předplavecký výcvik probíhá zpravidla v měsících květnu a červnu v návaznosti na saunování a účastnit se ho mohou předškolní děti. Výuku provádí lektorky předplaveckého výcviku na bazéně v Novém Jičíně.

Třída Barvičky

Mgr. Jana Štalmachová - vedoucí učitelka

Zuzana Bláhová - učitelka

Alena Spišáková - asistent pedagoga

Třída Pastelky

Petra Šenková - učitelka

Michaela Biskupová- učitelka

Petra Rosová - asistent pedagoga