MŠ K. ČAPKA

Naše mateřská škola se nachází uprostřed obytné zóny, v klidné části města. Je obklopena velkou zrenovovanou zahradou s názvem "Zahrada zdraví a radosti", která dává dětem dostatek prostoru pro volný pohyb, námětové hry i sportovní vyžití. Každodenní  pohyb dětí a jejich přirozený pohybový a duševní rozvoj, je pro nás prioritou.

Jednotlivé třídy jsou účelově stavěny (třída, herna, kuchyňka, šatna, umývárna). Vybavení jednotlivých tříd je průběžně obměňováno a doplňováno v závislosti na potřebách dětí. Využívají se nově dostupné pomůcky, hračky, knihy atd.. Modernizuje se prostředí i prostory mateřské školy.

V mateřské škole pracuje celkem 26 pracovníků: 11 pedagogických pracovnic včetně ředitelky a jejího  zástupce.  Všechny tyto pedagogické pracovnice mají odborné pedagogické vzdělání, z toho 8 pracovnic má vzdělání vysokoškolské, 6 asistentek  pedagoga, 1 ekonomka, která zpracovává podklady pro celý subjekt, 3 provozní pracovnice, které se starají o chod a čistotu zařízení, 1 vedoucí stravování a 4 kuchařky. V naší kuchyni se vaří i pro MŠ Vančurova.

V současné době navštěvuje mateřskou školu 120 dětí v pěti třídách.

Třída č. 1 Berušky - zapsáno 24 dětí

- heterogenní a kompaktní skupina dětí od 3 do 6 let

Třída č. 2 Květinky - zapsáno 24 dětí

- heterogenní a kompaktní skupina dětí od 3 do 6 let

Třída č. 3 Sluníčka - zapsáno 24 dětí

- heterogenní a kompaktní skupina dětí od 3 do 6 let

Třída č. 4 Motýlci - zapsáno 24 dětí

- heterogenní a kompaktní skupina dětí od 3 do 6 let

Třída č. 5 Broučci - zapsáno 24 dětí

- heterogenní a kompaktní skupina dětí od 3 do 6 let


Některé základní principy tříd, na které je kladen důraz:

  • je využíváno širší spektrum metod, prostředků a forem práce, které vedou děti k aktivizaci a získávání důležitých zkušeností a dovedností
  • získávání sociálních zkušeností, děti se učí navzájem si pomáhat a spolupracovat
  • je uplatňován individuální přístup k dětem a jsou respektovány individuální vzdělávací možnosti a potřeby dětí
  • vytváření a dodržování společně vytvořených pravidel
  • děti jsou vedeny k samostatnosti, k zdravému sebevědomí, k svobodnému vyjádření svých pocitů a potřeb
  • osvojování si dovedností a postojů přirozenou, hravou a prožitkovou formou - k tomu nám napomáhá práce v centrech a koutcích s prvky "Začít spolu", touto metodou jsme začali pracovat v minulém školním roce, a protože se nám osvědčila, budeme v ní pokračovat i dále. Postupně děti vedeme k samostatnosti, svobodné volbě činností, k zodpovědnosti, a uvědomění si ohodnocení práce své i druhých
  • děti jsou vedeny ke zdravému životnímu stylu a ochraně životního prostředí
  • pracujeme na neustálém upevňování pocitu sounáležitosti - oslava narozenin, dodržování tradic, svátků, jsme jedna "parta" a táhneme za jeden provaz - nikdo není z kolektivu vyčleňován, respekt ke kamarádským vazbám
  • rozvíjíme u dětí pozitivní a radostný vztah k poznávání, k učení
  • seznamování se s výukou podle Hejného - Sluníčka

Mateřská škola pracuje podle "Školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání", který vychází z moderních požadavků "Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání". Tento program byl vypracován pedagogickými odborníky a následně vydán ministerstvem školství a podporuje všestranný rozvoj osobnosti dítěte.

Při výchovně vzdělávací činnosti vycházíme z prvků programu "Začít spolu". Máme pro děti vytvořena centra s nabídkou činností a děti si samy vybírají, kde budou pracovat.


Zaměřujeme se:

- na individuální přístup k dítěti

- na pozvolné a nenásilné začlenění dítěte do kolektivu

- bohatou,  výchovně vzdělávací nabídku školy - získávání dovedností, návyků a základních

vědomostí, potřebných pro vstup do základní školy

- učení hrou,  jako nejpřirozenější výukovou metodu u dětí předškolního věku


Pro širší rozvoj dítěte nabízíme tyto kroužky:

- před plavecký výcvik

- metoda dobrého startu

- logopedickou prevenci

- bruslení

- lyžáček

- školičku v přírodě

- výuku angličtiny


Dále pak nabízíme:

Rodičům....

- zapojení rodičů do dění mateřské školy 

- možnost prohlédnutí mateřské školy, rodič může být s dítětem v prvních dnech jeho adaptace

- pořádání akcí pro rodiče a děti v průběhu roku(sportovní odpoledne, drakiáda, lampionový průvod, Vánoční posezení atd.)

- individuální přístup k dítěti, respektování požadavků rodičů (zdravotní, stravovací)

- odborné a taktní jednání s rodiči

- možnost konzultací s rodičem o jeho dítěti - po vzájemné domluvě

Dětem

- návštěva kulturních akcí(divadlo, kino

- udržování tradic- Vánoce, Velikonoce, apod.

- výlety

- zájezdy

- exkurze

- spolupráce se základními školami, SVČ Fokus, Základní uměleckou školou, Mendlovou střední

školou, klinickým logopedem, Zdravotní školou, knihovnou, institucemi speciálně pedagogické péče.


Naši činnost a informace o dění MŠ můžete průběžně sledovat na Facebooku a webových stránkách mateřské školy , kde si  zároveň můžete  prohlédnout fotografie z jednotlivých akcí, pořádaných školou.

Na společně prožité chvíle plné hry, zábavy a radosti se těší kolektiv MŠ K. Čapka

1.9. 2022