MŠ VANČUROVA

VIDEO NAJDETE ZDE

PROČ PRÁVĚ MY? - NAŠE FILOZOFIE A VZDĚLÁVÁNÍ V MŠ VANČUROVA

Chceme být otevřenou MŠ pro děti, rodiče i partnery školy, se kterými si chceme vzájemně naslouchat
a spolupracovat. Snažíme se vytvářet rodinnou atmosféru školy, kde se všichni cítí spokojeně a vycházejí si vzájemně vstříc.

Vedeme děti k tomu, že každý je svébytnou bytostí a ke každému je přistupováno s láskou, respektem a úctou. Nejde nám u dětí o "slepou" poslušnost a o to, aby byly takzvaně jen "hodné". Ale spíše o to, aby se naučily samostatně přemýšlet, učily se zodpovědně rozhodovat a být samy sebou s tím, že se učí prakticky
v každodenních situacích vnímat příčiny a následky svých činů. Díky tomu se učí správně korigovat
a usměrňovat své chování a chovat se zodpovědně. Chceme, aby se děti při hře, učení a zkoumání cítily svobodně, bezpečně a nebály se, že se něco nepovede. Děti vedeme k vědomí toho, že chybovat je přirozené. Když umíme s chybami pracovat, sami si na ně přicházíme a uvědomujeme si je, tak se tím také učíme.

Snažíme se děti vést příkladem, na základě pozitivních zkušeností a prožitků je učit vzájemnému respektu
a úctě k sobě samému i druhým, k pochopení a zvnitřnění se s mravními hodnotami, projevy slušnosti
a vzájemné sounáležitosti. Děti zažívají každodenní úspěch a uspokojení při svých aktivitách, jsou podporovány při budování zdravé sebedůvěry, učí se samostatně oceňovat a respektovat společná pravidla soužití. Vedeme děti k budování zdravého a přátelského klimatu ve třídě, nikdo není z kolektivu vyčleňován. Všech akcí školy se účastní společně děti malé i starší, které si vzájemně pomáhají, vzájemně se učí spolu kooperovat i řešit problémy.

Pro maximálně podnětné prostředí jsou v každé třídě zřízená tzv. "centra aktivit" - koutky, které rozvíjejí různé druhy inteligencí. Jde např. o dílnu s ponkem a nářadím; místo pro různé pokusy a experimenty, kde si děti mohou hrát s vodou a pískem aj.; ateliér pro výtvarné, pracovní a grafomotorické činnosti; koutek
s knihami, kde jsou také úkoly pro rozvoj logiky a úkoly s písmeny a číslicemi; oblíbený je prostor pro různé stavby a jemnomotorické činnosti; koutek pro námětové hry i divadlo a také kuchyňka s nádobím na první dětské pokusy s vařením, pečením a chystáním různých pochutin, které si s dětmi v rámci výuky připravujeme a pak ochutnáváme. Důležitý je také prostor na pohyb a cvičení, kde si děti cvičí a rozvíjejí svou obratnost, včetně pohybu na zahradě.

V každé třídě má jedna z učitelek kurz logopedické prevence, která probíhá v rámci výuky ve všech třídách
a ve dvou logopedických třídách také logopedická reedukace (náprava). Dále nabízíme rodičům poradenství
a konzultace. Možné je také zapůjčení různých didaktických pomůcek, hraček a odborných knih k předškolnímu vzdělávání aj.

Snažíme se o individualizaci ve vzdělávání, o respektování individuálních potřeb každého dítěte, včetně speciálně vzdělávacích potřeb dětí mimořádně nadaných i se zdravotním postižením. V každé třídě jsou proto tři pedagogové, z toho jeden asistent pedagoga.

Všichni pedagogové pracují systematicky a dlouhodobě na svém odborném růstu
a sebevzdělávání, zapojují se do vzdělávacích projektů, kde jsou proškolováni a získávají nejnovější poznatky
o předškolním vzdělávání u nás i ve světe. Praktické zkušenosti získávají také na tuzemských i zahraničních stážích. Díky získaným nejnovějším poznatkům, dokáží reagovat na specifické vzdělávací potřeby dětí a úzce spolupracovat s partnery školy, kteří se rovněž na zkvalitňování výuky podílejí.


O NÁS

Jsme čtyřtřídní mateřskou školou v klidné části Nového Jičína s kapacitou 73 dětí pro školní rok 2021-2022.
Náš školní vzdělávací program "Človíčkova plavba za dobrodružstvím" vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávaní a zároveň koresponduje s jednotlivými třídními vzdělávacími programy, které jsou zpracovávány dle potřeb a specifik daných tříd.

Jsme mateřskou školou, která podporuje integraci dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. Od 1. 9. 2008 se naše MŠ rozšířila o první tzv. logopedickou třídu (Robinsoni) pro děti s vadami řeči. Od 1. 9. 2015 byla zřízena druhá logopedická třída (Námořníci). V těchto speciálních třídách je snížený počet dětí na maximální počet
14 dětí a probíhá zde tzv. skupinová integrace. V ostatních třídách je možné, dle kapacitních možností, individuálně integrovat kromě řečových vad také děti se zdravotním postižením či znevýhodněním (porucha autistického spektra, epilepsie, diabetes, smyslová postižení aj.) nebo také děti nadprůměrně nadané, které také potřebují individuální péči a specifické metody práce, aby se jejich nadání i intelekt zdravě rozvíjel. Pro zajištění kvalitnější individuální péče jsou v každé třídě další pedagogové - asistenti pedagoga.

Kapacita naší čtyřtřídní mateřské školy je 85 míst, ale z důvodu zřízení dvou logopedických tříd (třídy zřízené dle §16 odst. 9, školského zákona), kde je v každé třídě maximálně možný počet 14 dětí a z důvodu individuální integrace i v běžných třídách, činí celkový počet dětí v MŠ pro rok 2021-2022 jen 73 dětí. Učí zde
12 pedagogických pracovníků - 8 pedagogů a 4 asistenti pedagoga. O provoz se starají dva správní zaměstnanci.


ROBINSONI - I. LOGOPEDICKÁ TŘÍDA (třída pro děti s vadami řeči)

  • Pedagogové: Mgr. Markéta Benešová (vedoucí učitelka MŠ),  Bc. Růžena Jurková
  • Asistent pedagoga - Marcela Tkadlecová


NÁMOŘNÍCI - II. LOGOPEDICKÁ TŘÍDA

  • Pedagogové: Ivana Postová, Veronika Honešová
  • Speciální pedagog: Mgr. Tereza Jiřičková
  • Asistent pedagoga: Renáta Matýsková


Obě logopedické třídy jsou heterogenní, tedy věkově smíšené a je v nich snížený počet dětí - max. 14.
Jde o skupinovou integraci dětí s vadami řeči. Vřazení dětí probíhá na základě žádosti rodičů, doporučení pediatra a následného SPC K. Vajdy v Ostravě (Speciálně pedagogické centrum pro vady řeči). Toto SPC dané děti v MŠ vyšetří a dle závažnosti řečové vady doporučí k přijetí. V průběhu roku pak průběžně kontroluje
a konzultuje vývoj řeči daných dětí s učitelkami a rodiči.

V těchto třídách je dále možnost individuální integrace dětí se speciálními vzdělávacími potřebami - děti nadprůměrně nadané, děti se zdravotním znevýhodněním či postižením (např. porucha autistického spektra, epilepsie, diabetes, hyperaktivita, poruchy pozornosti, smyslová postižení aj.)

Třídní vzdělávací program je uzpůsoben pro dané věkové rozpětí a respektuje věkové i individuální zvláštnosti všech dětí.

Výchovně vzdělávací program vede děti k získávání širokého spektra dovedností, znalostí a kompetencí důležitých pro život, osvojovaných hravou a nenásilnou formou, založenou na vlastních prožitcích, tvořivé aktivitě a osobní zkušenosti dětí s okolním světem.


PLAVČÍCI - Smíšená třída přizpůsobená i pro děti mladší tří let.

  • Pedagogové: Mgr. Monika Štecherová, Zuzana Macháčová  
  • Asistent pedagoga: Jana Beňová

Třída Plavčíků je heterogenní (smíšená) skupina 22 dětí ve věku od 2,5 do 7 let.


DELFÍNCI - smíšená třída přizpůsobená i pro děti mladší tří let

  • Pedagogové: Bc. Sylva Mikušiaková, Mgr. Kateřina Smětáková
  • Asistent pedagoga: Andrea Mikušiaková

Třída Delfínků je heterogenní (smíšená) skupina 23 dětí ve věku od 2,5 do 7 let.


Děti v těchto třídách získávají bohaté sociální zkušenosti, učí se pomáhat mladším dětem a zároveň spolupracovat a učit se s dětmi staršími. U dětí je uplatňován individuální přístup a respektovány individuální vzdělávací potřeby. Děti intaktní (zdravé) jsou vzdělávány společně s dětmi integrovanými a společně dbáme na to, aby žádná skupina nebyla zvýhodňována nebo upřednostňována. Děti jsou vedeny k tomu, aby si vzájemně pomáhaly, dokázaly si o pomoc říci nebo ji uměly taktně odmítnout. Děti si od prvních dnů budují atmosféru sounáležitosti, vzájemného přátelství a důvěry nejen mezi sebou navzájem, ale i k dospělým (učitelkám, asistentkám a provoznímu personálu).

Děti si v rámci vzdělávacího programu rozšiřují a osvojují řadu znalostí, dovedností a kompetencí z různých okruhů a oblastí života, které se učí aktivně uplatnit v praxi. Důraz je kladen na vzájemnou spolupráci, zdravý sociální a osobnostní růst dítěte. Snahou je učit děti kooperovat, komunikovat a spolupracovat ve skupinách
a vzájemně si být nápomocni. Osvojování vědomostí, dovedností a postojů probíhá přirozenou hravou
a prožitkovou formou. Snahou je, aby se u dětí rozvíjel pozitivní vztah k učení založený na vzájemné spolupráci a kooperaci.


Ve všech třídách je využíváno širší spektrum metod, prostředků a forem práce (i alternativních), které vedou děti k získávání důležitých dovedností a kompetencí pro život, mimo jiné potřebných také k úspěšnému začlenění do ZŠ.

Děti si ve svých třídách společně s učitelkami vytváří daná pravidla třídy, která všichni znají, respektují
a dodržují. Děti dle svých potřeb odcházejí samostatně na WC, napít se aj. Děti jsou vedeny k maximální samostatnosti a o pomoc se učí žádat a poděkovat. Jednou z forem upevňování pocitu sounáležitosti je
i společná oslava různých svátků, narozenin, lidových tradic a zvyků. Snahou je dětem připravovat podnětné prostředí pro tvoření, zkoumání a objevování okolního světa. Děti jsou vedeny k maximálnímu všestrannému rozvoji, zdravému sebevědomí, kolektivní sounáležitosti a k aktivnímu učení, založeném na hravém zkoumání a objevování okolního světa.

U předškolních děti z celé MŠ probíhá předplavecký výcvik na bazéně v Novým Jičíně.

Při vřazování dětí do tříd respektujeme, dle možností MŠ, přání rodičů a dětí, aby mohly být umístěny společně ve třídě sourozenci, děti a kamarádi, kteří jsou na sebe fixováni.