Zahrada zdraví a radosti

06.09.2011

Zahrada zdraví a radosti

Tento projekt je financován z: ROP NUTS II Moravskoslezsko 2007- 2013

Registrační číslo: CZ.1.10/3.2.00/03.00819

15.9.2012 vyšel článek v Právu

7.9.2012 slavnostní otvírání zahrad (video POLAR NOVÝ JIČÍN (12.9.2012)v archivu na vyžádání)

26.6. 2012 se konala závěrečná konference, kde všichni měli možnost se seznámit s průběhem a ukončením projektu " Zahrada zdraví a radosti".

FOTO ZDEPozvánka na konferenci:

Srdečně Vás zveme na konferenci, která se uskuteční 26. 6. 2012 od 15.30 hod na MŠ Máj Nový Jičín. Na této konferenci budete seznámeni s průběhem a ukončením projektu "Zahrada zdraví a radosti".4. června 2012 vyšlo v Novojičinském deníku.....Poslední kontrolní den 23. 5. 2012

FOTO ZDE


Mimořádný kontrolní den 4.5.2012

FOTO ZDE


Kontrolní den 2.5.2012

FOTO ZDE


26. dubna 2012 - svou zahradu neustále sledujeme, procházíme, připomínkujeme i mimo kontrolní dny a pozorujeme jak se mění v tu vytouženou Zahradu zdraví a radosti.

FOTO ZDE


Dne 11. dubna 2012 probíhal již 14. kontrolní den k projektu revitalizace zahrady MŠ Máj s názvem " Zahrada zdraví a radosti". Harmonogram prací je plněn. Tomovy parky dodávají zahradní prvky, které postupně rozmisťují podle projektové dokumentace.

FOTO ZDE


Dne 14. března 2012 se konal v pořadí již 10. kontrolní den k projektu revitalizace zahrady MŠ Máj s názvem " Zahrada zdraví a radosti". Práce na zahradě probíhají dle stanového harmonogramu viz. přiložená fotodokumentace.

FOTO ZDE


Dne 24.11.2011 se konal kontrolní den.

Průběh stavby je v současné době charakterizován přípravou území, probíhají demoliční práce. S ohledem na nastávající svátky - dle harmonogramu, s ohledem na vliv počasí je třeba upřesnit, které práce se budou provádět ještě v letošním roce.

Pan Mikulec předložil několik bodů k upřesnění, které do dnešního dne nejsou srozumitelné, TDI zajistí vyjádření zodpovědného projektanta.

FOTO ZDE


Dne 26.10.2011 se konal v pořadí 2. kontrolní den k projektu "Zahrada zdraví a radosti" s registračním číslem CZ.1.10/3.2.00/03.00819. Veškeré práce probíhají dle stanoveného harmonogramu. Provádí se bourací a demoliční práce. Byly odstraněny stávající herní prvky, provádí se odstraňování a demolice stávajících pískovišť a mobiliáře.

FOTO ZDE


10.10.2011 bylo předáno staveniště MŠ Máj, K. Čapka 372/6 a Vančurova 1177/36 Strabagu a.s. Praha 5, Na Bělidle 198/21 k Revitalizaci zahrady MŠ Máj, K. Čapka 372/6 a Vančurova 1177/36, Nový Jičín "Zahrada zdraví a radosti", provedené v rámci projektu s názvem "Zahrada zdraví a radosti" s registračním číslem CZ.1.10/3.2.00/03.00819.


7.10.2011 byla uzavřena Smlouva o dílo mezi smluvními stranami Mateřská škola Máj Nový Jičín, K. Čapka 6, příspěvková organizace a Strabag a.s. Praha 5, Na Bělidle 198/21 k Revitalizace zahrady MŠ Máj, K. Čapka 372/6 a Vančurova 1177/36, Nový Jičín "Zahrada zdraví a radosti" provedené v rámci projektu s názvem "Zahrada zdraví a radosti" s registračním číslem CZ.1.10/3.2.00/03.00819.

7.10.2011 proběhla kontrola veřejné zakázky Revitalizace zahrady MŠ Máj, K. Čapka 372/6 a Vančurova 1177/36, Nový Jičín "Zahrada zdraví a radosti" provedené v rámci projektu s názvem "Zahrada zdraví a radosti" s registračním číslem CZ.1.10/3.2.00/03.00819 v souladu s Metodickám pokynem pro zadávání veřejných zakázek. V návaznosti na dodatečnou informaci o tom, že smlouva o dílo v rámci výše uvedeného zadávacího řízení bude uzavřena nikoli s vítězným uchazečem, ale s uchazečem druhým v pořadí (Strabag,a.s.), je dle provedené kontroly i tento uchazeč se svou nabídkou v souladu se zadávacími podmínkami.


V pondělí 26.9.2011 jsme obdrželi oznámení od vítězného uchazeče, že po novém prověření nabídky nejsou schopni s námi uzavřít smlouvu o dílo ve smyslu § 82 odst. 3 zákona o veřejných zakázkách 137/2006 Sb., čímž se nám termín podpisu smlouvy o dílo posunul. Obratem téhož dne jsme zaslali výzvu k uzavření smlouvy druhému uchazeči v pořadí při výběru nejvhodnější nabídky pro veřejnou zakázku Revitalizace zahrady MŠ Máj, K. Čapka 372/6 a Vančurova 1177/36, Nový Jičín "Zahrada zdraví a radosti". Tento uchazeč výzvu přijal a v současné době podnikáme nutné administrativní kroky, které jsou nezbytné k podpisu smlouvy.


Ve středu 21.9.2011 skončily všem uchazečům lhůty pro odvolání na stavební práce "Revitalizace zahrady MŠ Máj, K. Čapka 372/6 a Vančurova 1177/36, Nový Jičín "Zahrada zdraví a radosti". Jakmile schválí zadávací řízení Regionální rada, zašleme finální podobu smlouvy o dílo vítěznému uchazeči k podpisu.


Dne 12.9.2011 proběhla na MŠ Máj Nový Jičín, konference k projektu "Zahrada zdraví a radosti", informující rodiče, partnery školy a širokou veřejnost o harmonogramu, cíli a průběhu realizace projektu k revitalizaci zahrad MŠ Máj v prostorách sousedících MŠ K. Čapka a Vančurova. Projekt je financován z regionálních fondů ve výši 9 243 931,19 Kč.

S konkrétními informacemi a prezentací projektu vystoupila p. ředitelka Jarmila Šimurdová a ing. Čmucha. Konference se také zúčastnila nejen autorka studie ing. Kubálková, projektové dokumentace paní Rotková, ale i zástupci Města Nový Jičín ing. O. Navrátilová a Bc. O. Švrčinová, s kterými byla po celou dobu vzniku a příprav projektu úzká spolupráce.

V průběhu konference bylo zajištěno drobné občerstvení a všichni zúčastnění mohli nahlédnout do projektové dokumentace "Zahrada zdraví a radosti" a seznámit se s širokou škálou herních prvků.

Nejčastější dotazy rodičů před konferencí se týkaly termínů započetí a ukončení projektu, dále organizačního zabezpečení chodu obou škol a financování projektu. Široká problematika všech dotazů byla v prezentaci zodpovězena a závěr konference patřil prohlídce prostor obou školních zahrad.

FOTO ZDE


Dne 12. 9. 2011 Vás srdečně zveme na konferenci, která se uskuteční od 15.30 hod na MŠ Máj Nový Jičín. Na této konferenci budete seznámeni s cíli projektu "Zahrada zdraví a radosti".


Dne 5. 9. 2011 v 10.00 hod v budově MěÚ - odbor školství, kultury, mládeže a tělovýchovy na ulici Divadelní 1, 741 01 Nový Jičín se sešla hodnotící komise, která hodnotila nabídky k veřejné zakázce na stavební práce "Revitalizace zahrady MŠ Máj, K. Čapka 372/6 a Vančurova 1177/36, Nový Jičín "Zahrada zdraví a radosti".

Hodnotící komise posuzovala nabídky z hlediska splnění zákonných požadavků a v souladu s podmínkami stanovenými zadavatelem v zadávací dokumentaci a v oznámení zadávacího řízení.

Hodnocení nabídek provedla hodnotící komise, která seřadila jednotlivé nabídky dle nabídnuté ceny bez DPH a jako nejúspěšnější byla stanovena nabídka s nejnižší nabízenou cenou. Před stanovením pořadí úspěšnosti nabídek hodnotící komise posoudila nabídkové ceny podle § 77. zákona.

Vítězného uchazeče sdělíme po uplynutí zákonných lhůt a po posouzení a schválení tohoto výběrového řízení Regionální radou regionu soudržnosti Moravskoslezko, která je poskytovatelem dotace.


Dne 30. 8. 2011 ve 14. 00 hod v budově MěÚ - odbor školství, kultury, mládeže a tělovýchovy na ulici Divadelní 1, v Novém Jičíně se sešla komise pro otevírání obálek s nabídkami pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce "Revitalizace zahrady MŠ Máj, K. Čapka 372/6 a Vančurova 1177/36, Nový Jičín "Zahrada zdraví a radosti". Na tomto jednání přítomní členové komise provedli kromě otevírání obálek s nabídkami také kontrolu úplnosti podaných nabídek.

První jednání hodnotící komise se uskuteční dne 5.9.2011, kde proběhne posouzení, případně i hodnocení podaných nabídek.


Dne 30. 8. 211 byl doručen z Regionální rady 1x výtisk podepsané Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady pro náš projekt Zahrada zdraví a radosti. Smlouvu podepsal v Ostravě 16. 8. 2011 za poskytovatele dotace Ing. Jaroslav Palas, předseda Regionální rady.


Dne 23. 8. 2011 vyšel článek v Novojičínském deníku Zahrada zdraví a radosti


12. 8. 2011 Otevřené řízení

Veřejná zakázka "Revitalizace zahrady MŠ Máj, K. Čapka 372/6 a Vančurova 1177/36, Nový Jičín "Zahrada zdraví a radosti""

Podrobné informace k veřejné zakázce jsou zveřejněny v Informačním systému o zadávání veřejných zakázek na internetové adrese www.isvzus.cz. Evidenční číslo VZ: 60063983

Zadávací dokumentaci je možno si vyzvednout na základě písemné žádosti e-mailem, poštou nebo osobně u společnosti Unitender, s.r.o., Podzámčí 482/62, 710 00 Ostrava 10, kontaktní osoba p. Lenka Gebauerová (tel.: +420 596 245 926, fax: +420 596 613 297, e-mail: lenka.gebauerova@unitender.cz).

Lhůta pro podání nabídky: 30.8.2011 do 10:00 hodin.


8.8.2011 bylo odesláno oznámení o zahájení zadávacího řízení ke zveřejnění na centrální adresu ISVZUS ( www.isvzus.cz ). Jakmile obdržíme evidenční číslo veřejné zakázky, zveřejníme znění uveřejnění (spolu s odkazem) na našich webových stránkách.


Dne 5.8.2011 byla doručena k podpisu Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady pro náš projekt Zahrada zdraví a radosti. Dle aktuálně platné dokumentace je stanovena lhůta pro náš podpis v délce 10 kalendářních dnů.


Dne 15.7.2011 byla schválena změna č. 5. Jedná se o podstatnou změnu v harmonogramu projektu před podpisem Smlouvy o poskytnutí dotace. Změna se povoluje a bude zpracována do výše uvedené Smlouvy.


Původní hodnoty:

Fyzická realizace: 16. 6. 2011 - 30. 3. 2012

Celkové ukončení projektu: 30. 4. 2012

Nové hodnoty:

Fyzická realizace: 16. 9. 2011 - 31.7.2012

Celkové ukončení projektu: 31. 8. 2012


Dne 15. 6. 2011 byla zhotovitelem Architráv s. r. o., Nerudova 28, 741 01 Nový Jičín předána projektová dokumentace pro realizaci stavby na akci : Revitalizace zahrady MŠ Máj, Karla Čapka 372/6 a Vančurova 1177/36, " Zahrada zdraví a radosti".


Dne 31. 5. 2011 došlo k přesunu výdajů v rozpočtu projektu

zdůvodnění změny: V souvislosti s vydáním nové verze řídící dokumentace ROP Moravskoslezsko, byla v našem projektu provedena změna v podobě přesunu výdajů za služby související s přípravou žádosti o dotaci a jejími povinnými přílohami z položky 05.04 do položky 02.02, a rovněž příslušné části DPH z položky 07.01 do položky 03.01.

K této změně dochází mimo jiné v souvislosti se stanovením limitů maximální výše doplňkových výdajů projektu. Dle ML č.57 se však tyto limity týkají až projektů, které byly Výborem Regionální rady doporučeny k financování po datu 11.5.2011.


Dne 16. 5.2011 zadavatel vyzval vybraného dodavatele k podpisu smlouvy o dílo na Zpracování realizační prováděcí dokumentace a provedení autorského dozoru ke stavbě Revitalizace zahrady MŠ Máj, Karla Čapka 372/6 a Vančurova 1177/36, Nový Jičín Zahrada zdraví a radosti" provedené v rámci projektu s názvem "Zahrada zdraví a radosti". Byl vybrán dodavatel, jehož nabídka byla vyhodnocena podle vyhlášených podmínek veřejné zakázky malého rozsahu jako nejvýhodnější nabídka:

Dodavatel: ARCHITRÁV, s.r.o.

Sídlo: Nerudova 275/28, 741 01 Nový Jičín

Zadavatel děkuje všem dodavatelům za účast v tomto zadávacím řízení a těší se na další vzájemnou spolupráci.


Dne 27.4.2011 - informace z Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko

Kontrola veřejné zakázky "Zpracování realizační dokumentace a provedení autorského dozoru ke stavbě Revitalizace zahrady MŠ Máj, Karla Čapka 372/6 a Vančurova 1177/36, Nový Jičín Zahrada zdraví a radosti" provedené v rámci projektu s názvem "Zahrada zdraví a radosti" s registračním číslem CZ.1.10/3.2.00/03.0819, proběhla v souladu s Metodickým pokynem pro zadávání veřejných zakázek.

V Novém Jičíně se dne 11. 3. 2011 v 8.30 hod sešla opětovně hodnotící komise k výběru dodavatele na Zpracování realizační prováděcí dokumentace a provedení autorského dozoru ke stavbě Revitalizace zahrady MŠ Máj, Karla Čapka 372/6 a Vančurova 1177/36, Nový Jičín "Zahrada zdraví a radosti". Zadavatel posuzoval nabídky dodavatelů z hlediska splnění stanovených podmínek uvedených v zadávacích podmínkách. Oznámení o výsledku jednání proběhne po schválení Regionální radou ve stanovené lhůtě.


Dne 7. 3. 2011 se na Městském úřadě v Novém Jičíně sešla k jednání hodnotící komise k veřejné zakázce malého rozsahu. Zpracování realizační prováděcí dokumentace a provedení autorského dozoru ke stavbě "Revitalizace zahrady MŠ Máj, Karla Čapka 372/6 a Vančurova 1177/36, Nový Jičín "Zahrada zdraví a radosti". Hodnotící komise je složená ze zástupců zadavatele veřejné zakázky a Městského úřadu v Novém Jičíně. Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky a uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem bude v pátek dne 11. 3. 2011 v 10.00 hod.

30.8.2010 Oznámení o výběru projektu k uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady

Projekt Zahrada zdraví a radosti vedený v Regionálním operačním programu regionu soudržnosti Moravskoslezsko (dále jen ROP) pod registračním číslem CZ.1.10/3.2.00/03.00819 dosáhl 61,54 bodů, a splnil tak všechny předepsané náležitosti a byl na zasedání Výboru Regionální rady dne 18.8. 2010 vybrán k uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady.

Maximální výše dotace u projektu byla usnesením Výboru Regionální rady schválena ve výši 9 243 931,19 Kč (tj. maximálně do výše 92,5% celkových způsobilých výdajů projektu). Tato výše dotace a zejména procento přiznané dotace odpovídá dosavadním podmínkám financování ROP MS, které u projektů pokrývají 7,5 % celkových veřejných zdrojů projektu.

8.2.2010 Oznámení o výsledku kontroly formálních náležitostí

Projekt " Zahrada zdraví a radosti" vedený v Regionálním operačním programu Moravskoslezsko pod registračním číslem CZ.1.10/3.2.00/03.00819 splnil všechna kritéria formálních náležitostí ke dni 29.1.2010 a postupuje tak do další etapy hodnocení, ve které dojde k hodnocení přijatelnosti projektu a bodovému hodnocení.

12.1.2010 bylo vydáno potvrzení o zaregistrování žádosti o projektu

Prioritní osa : 10.3 Rozvoj měst

Oblast podpory: 10.3.2 Subregionální centra

Registrační číslo žádosti: CZ.1.10/3.2.00/03.00819

Název projektu: Zahrada zdraví a radosti

Žádost byla zaregistrována na základě převzetí tištěné verze projektu a úspěšného importu do IS ŘO.


červen 2009 Projekt " Zahrada zdraví a radosti"

Z důvodu potřeby koncepčního řešení modernizace zahrad MŠ Máj - MŠ K. Čapka a MŠ Vančurova, jsme si nechali na základě mnoha návrhů a připomínek zpracovat studii a projekt revitalizace školních zahrad obou sousedících mateřských škol.

V projektu jsou jednotlivé části zahrad tématicky a účelově zaměřené, přičemž jednotlivé herní prvky sledují vždy určitý cíl, zaměřený na rozvoj dětské osobnosti. Rozvržení herních prvků bylo přizpůsobeno technickým možnostem a rozmanitosti terénu.

Zahradní část MŠ K. Čapka je v projektu spíše klidová, zaměřena na bohatou rozmanitost tvořivé a námětové hry dětí, například v prostorách lodních korábů s pískem a pružinovými houpadly ve tvaru delfínů, či v mini vesničce se sestavou domečků. První pěstitelské a chovatelské zkušenosti mohou děti nabývat v tzv. "eko" koutku, který by měl být, mimo jiné, také nedílnou součástí zahrady.

Zahradní část MŠ Vančurova je více zaměřena na dynamiku pohybu. Dominantou by měla být lanovka i bezbariérová terénní skluzavka s prolézacím tunelem. Pro míčové hry zde bude malé hřiště s umělým povrchem a dále i cestička pro možnosti jízdy na trojkolkách a dopravní výchovu dětí.

Obě zahrady mají nezbytné herní prvky pro možnost kresebného vyjádření dětí, pro rozvoj smyslového a prožitkového vnímání včetně tvorby v písku a hry s vodou, různá houpadla, lavičky a další herní prvky, které uspokojí všechny cílové skupiny uživatelů (viz. obrazová příloha).

V rámci podpory vzájemné spolupráce a efektivnějšího využívání obou zahrad, plánujeme střídavé využívání zahradních prostor obou mateřských škol, nejen dětmi z MŠ K. Čapka a MŠ Vančurova, ale i dětmi z jiných partnerských škol a subjektů. Jde především o děti z mateřských škol našeho právního subjektu, tj. z MŠ Jubilejní a MŠ Loučka, dále pak ze ZŠ Jubilejní, M - Centra, ZŠ a MŠ speciální Komenského 64, včetně široké veřejnosti, které by obě propojené zahrady byly zpřístupněny v daných odpoledních hodinách.

Přihlášením do soutěže s daným projektem revitalizace zahrady MŠ Máj, reagujeme na 2. kolo výzvy ROP Moravskoslezského kraje. Rozpočet předpokládaných nákladů realizace daného projektu revitalizace obou zahrad by měl činit necelých 10 miliónů. Uzávěrka soutěže byla vyhlášena do 15.1.2010 a zveřejnění vítězných projektů proběhne v červnu 2010.

Děkujeme všem rodičům a pedagogům, kteří nám ochotně připomínkovali své názory a nápady v dotaznících, které nás inspirovaly při návrhu projektu revitalizace zahrad.

Za podporu a pomoc děkujeme také našemu zřizovateli - Městu Nový Jičín a věříme, že náš projekt uspěje v obtížné konkurenci a bude moci být zrealizován.

Podrobná studie zahrady je k nahlédnutí u ředitelky školy.