MŠ LOUČKA

Naše jednotřídní mateřská škola se nachází na okraji města, máme tak blízko k přírodě, která nás obklopuje a je nám nejbližší. Proto se s ohledem na přírodní podmínky zaměřujeme právě na přírodu, s uplatněním prvků ekologické výchovy. Naším cílem je vést a vychovávat děti k ochraně životního prostředí, úctě a odpovědnosti vůči přírodě, k ekologickému myšlení a jednání na základě vlastních prožitků, zkušeností a informací poskytovaných úměrně k vědomostem a schopnostem dětí.

K nejcennějším metodám náleží přímé pozorování, kdy se děti dovídají a objevují něco nového, sledují změny v přírodě podle střídajících se ročních období, učí se hledat krásu v našem okolí.

Vnitřní prostory mateřské školy jsou dostatečně prostorné, rozčleněné do center aktivit. Jde například o oblíbený ateliér pro výtvarné a pracovní činnosti, dílnu s ponkem a nářadím, koutek pro námětové hry a divadlo, kuchyňka s nádobím, vybavený obchůdek, koutek s knihami pro rozvoj logiky s úkoly (písmena a číslice), máme také prostory pro pohyb a cvičení, kde si děti rozvíjí motorickou obratnost.

Kromě standardních pohybových aktivit jsou zařazovány zdravotní, dechová a relaxační cvičení. Provádíme preventivní logopedické chvilky formou cvičení mluvidel, pravidelná grafomotorická cvičení. Děti poznávají různé výtvarné techniky, hudba je pro ně zdrojem nezastupitelných zážitků.

Na budovu mateřské školy bezprostředně navazuje velká školní zahrada, umožňující rozvíjení dítěte ve všech oblastech výchovy a vzdělávání, rekreační a relaxační činnosti dětí.

Na školní zahradě je zahradní domek, kde jsou uložené hračky, pískoviště, dřevěné průlezky, skluzavka, dětská houpačka a kolotoč. Prostory školní zahrady jsou taktéž postupně vybavovány vhodnými zahradními objekty tak, aby umožňovaly dětem rozmanité pohybové a jiné aktivity. V okolí MŠ jsou rozlehlé lesy, které umožňují výlety s pozorováním podmínek života v lese.

Máme zhotovené vyvýšené záhonky, na kterých si děti mohou vyzkoušet zasít a zasadit různé druhy zeleniny, kterou průběžně ochutnáváme a na podzim společně zpracováváme ve vlastní kuchyni.

Děti celoročně pozorují průběh zemědělských prací na blízkých polích a prakticky se seznamují s chovem domácích a hospodářských zvířat. Pravidelně navštěvujeme místní výstavu drobného zvířectva.

Nepracujeme na principu soutěživosti, ale upřednostňujeme kolektivní kooperaci a učení přirozenou nápodobou mladších dětí od starších hrou, a prožitkovým učením, kde si děti na řadu poznatků přicházejí vlastní aktivitou.

I když jsme jednotřídní mateřská škola, podporujeme integraci dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, zaměřujeme se na integraci dětí s Downovým syndromem.

Rodiče jsou pro nás partneři, se kterými úzce spolupracujeme a snažíme se o sjednocení výchovného působení na dítě.

Cíle a záměry předškolního vzdělávání:

 • Osvojení si základů hodnot, na nichž je založena naše společnost.

 • Vést děti ke kladnému postoji k přírodě živé i neživé.

 • Respektovaní individuálních potřeb a přání dětí.

 • Rozvíjení volních vlastností dítěte – kontrolu, sebedůvěru, sebeovládání, odvahu vytvářet radostné, přátelské a klidné prostředí, získávání osobní samostatnosti.

 • Vytvářet a nabízet dětem dostatek volného pohybu dle jejich potřeb, působit tím proti stresu, posilovat organismus.

 • Zaměřování se nadále na výchovu dětí ke zdraví.

 • Rozvoj zdravého sebevědomí a samostatnosti dítěte


Akce pořádané MŠ:

 • pravidelné návštěvy kina a divadla

 • společné aktivity s rodiči - dílničky, drakiáda

 • návštěva keramické dílny

 • návštěva chovatelské stanice

 • maškarní rej

 • vystoupení dětí pro místní Orelskou organizaci

 • den dětí s pasováním školáků


ŠVP "Letem světem s Orlíky….." vychází z podmínek mateřské školy, střídání ročních období ve spojení s lidskou činností, zvyky a tradicemi. Respektuje zájem dětí o globální události ve světě a jejich vztah k současné technice, o společenské dění ve městě i mimo něj.

Je zaměřen na vytváření správného vztahu ke zdravému životnímu stylu, zejména ke zdravému pohybu, ochraně přírody, ale také se zaměřuje na pomoc druhým.

Předškolní vzdělávání maximálně přizpůsobujeme vývojovým fyziologickým, kognitivním, sociálním a emocionálním potřebám dětí a dbáme, aby tato vývojová specifika byla při vzdělávání dětí v plné míře respektována.


Zaměstnanci MŠ:

pedagogové: Bc. Jana Palacká, Táňa Slavíková

asistentka pedagoga: Veronika Kalužová

školnice: Lucie Petrová

kuchařka: Jarmila Dohnalová


Motto

"V mateřské škole se děti baví a přitom zasazují každý den maličký kamínek do obrovské mozaiky poznání, kterou budou stavět až do konce života."